top of page

Klas angle

Enskripsyon pou kou angle yo louvri kounye a.

Project Light Language School te adopte ESOL (anglè pou moun ki pale lòt lang)kourikoulòm ki ann amoni ak kad kourikoulòm pou granmoun ESOL Depatman Edikasyon Florid (FDOE). Kad sa a gen sis nivo ki gen rapò ak Nivo Fonksyone Edikasyonèl (EFLs) nan National Reporting System (NRS). 

Ane akademik Project Light lekòl lang kòmanse nan mwa Out epi fini nan mwa me.Kalandriye akademik lekòl la adapte ak Kalandriye Distri Lekòl Manatee County a.

Project Light Language School ofri kou konpetans nan lang angle soti nan Foundations jiska Advanced. 

Elèv ki elijib pou enskri nan kou angle Project Light yo gen 18 an oswa plis. 

Kou lang Angle yo fèt nan yon salklas ki gen 6-18 elèv nan yon gwoup ak yon pwofesè volontè. Klas anglè nou yo oryante sou lavi reyèl, senaryo ki konsantre sou karyè. Nou travay sou koute, konpreyansyon lekti, ekri, ak pale atravè sijè sa yo. 

Klas yo fèt de fwa pa semèn, lendi jiska jedi, nan maten ak nan aswè.

 

Frè enskripsyon $50 (ki pa ranbousab)

Kou anglè kou ekolaj la se $ 200 (pri a gen ladann materyèl etid kou obligatwa ak founiti.) Frè sa a kouvri yon kou angle 9 mwa.

*Yon kantite limite bous detid pasyèl ap disponib sèlman pou elèv ki retounen yo sou merit.  Merit vle di prezans nan klas, rezilta tès, ak pratike angle andedan ak deyò salklas la, ki swiv Kontra Aprantisaj la.  

Lè yo fin ranpli pwosesis enskripsyon an, yon elèv siyen yon kontra aprantisaj ki idantifye objektif aprantisaj endividyèl ak plan etid. Yon elèv pral enskri nan yon kou ki pi byen konsantre sou amelyore nivo konpetans angle yon elèv k ap aprann.

Yon elèv ka kòmanse nenpòt jou si gen espas nan gwoup la.  

Sou kou angle nou yo

Kourikoulòm lang angle lekòl la sèvi ak yon sis nivo, kat konpetans, estanda ki baze sou, entegre-ladrès ansèyman / ansèyman seri konsantre sou devlope konpetans nan lang angle ak abilite elèv yo reyalize objektif akademik ak karyè. Lekòl la itilize evalyasyon fòmatif ak somatif pou kontwole pwogrè endividyèl elèv yo nan yon ane lekòl.

Pwojè Limyè mezire pwogresyon lang angle elèv la ak fini nan pwogram ESOL lè l sèvi avèk FDOE ak NRS apwouve evalyasyon: CASAS lavi ak travay 80 Lekti Seri, CASAS lavi ak travay 980 Seri koute.

Pou mezire ladrès pou pale ak ekri nan klas ESOL anwo divizyon yo, lekòl la itilize ACTFL (Konsèy Ameriken sou ansèyman lang etranje) Tès lang angle (TEL) administre pa LTI (Language Testing International).

(...)

(...)

(...)

Lè yo fin fè yon kou nan etid, yon elèv ap resevwa yon Sètifika Konplete ki montre genyen konpetans elèv k ap aprann lan.

Gade Videyo Sa Pou Aprann Kijan Pou Enskri

bottom of page