top of page
Colorful Book Spines

Klas nou yo

 • Frè enskripsyon  pou chak klas se $50 (ki pa ranbousab)

 • Elèv ki elijib pou enskri nan tout kou Project Light dwe gen 18 an oswa plis. 

ftre.JPG

Gendry

Elèv

"Project Light se yon bon kote pou aprann angle ak pou fè konesans ak moun!"

Kou angle

Lang angle a ekolaj kou a se  $200

(pri a gen ladan materyèl etid kou obligatwa ak founiti.)

Frè sa a kouvri yon kou angle 9 mwa.

*Yon kantite limite nan bous detid pasyèl yo pral disponib sèlman pou elèv ki retounen yo sou merit.  Merit vle di prezans nan klas, rezilta tès yo, ak pratike angle andedan ak deyò salklas la, ki swiv Kontra Aprantisaj la.  

Klas angle yo rankontre an pèsòn chak semèn:

 •  Lendi ak mèkredi (maten ak aswè)

 •  Madi ak Jedi (maten ak aswè)

 •  Klas maten  pwograme soti 9 a.m. rive 11 a.m.

 • Klas aswè  pwograme apati 6:30 p.m. jiska 8 p.m.

Project Light te adopte kourikoulòm ESOL (anglè pou moun ki pale lòt lang) ki ann amoni ak Depatman Edikasyon Florid  Kad kourikoulòm ESOL pou granmoun.  

Ane lekòl sa a (2024-2025), Project Light ofri plizyè opòtinite pou aprann Angle.
Yo ofri kou nan lang angle pou débutan ak avanse. Chak kou angle konsiste de
enstriksyon nan klas (de fwa pa semèn), ansèyman sou entènèt lang angle ak lekti sou entènèt
pwogram.

Project Light mezire pwogresyon nan lang angle elèv yo ak fini pwogram ESOL, CASAS Life and Work 80 Reading Series, ak CASAS Life and Work 980 Listening Series.

Pou mezire ladrès pou pale ak ekri nan klas ESOL nivo siperyè yo,  lekòl la sèvi ak ACTFL (American Council on the Teaching of Foreign Languages) Egzamen Lang Angle (TEL) ki administre pa LTI ( Language Testing International). 

Kou Sitwayènte

*Project Light Language School pa fè yon entèvyou ofisyèl.  Klas Sitwayènte a pral sèlman bay yon baz pratik pou entèvyou sa a epi ede w aprann enfòmasyon istorik yo. Kidonk, Project Light Language School pa ka garanti elèv li yo pase Egzamen an. Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Ameriken an pral fè yon entèvyou, evalye konesans ou sou istwa ak gouvènman Etazini an, epi deside si ou pase Egzamen an. 

 

Depans

Pri pou klas Sitwayènte a se$ 50 enkli materyèl etid.

Klas Sitwayènte disponib sou randevou.*

Kou sa a fèt pou ede elèv yo prepare pou Egzamen natiralizasyon Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Ameriken an.  Tès la gen kat pati:

 • Pale

 • Istwa & Gouvènman

 • Lekti

 • Ekri  

 

Elijiblite
Elèv yo ap bezwen pran yon tès plasman pou evalye konpetans yo ap aprann angle. Dapre tès evalyasyon an, elèv yo ka enskri nan pwogram Project Light 8 semèn. 

Kou Odinatè

Depans

Pri a nan yon klas òdinatè se $50 ki gen ladann materyèl kou.

Laboratwa òdinatè disponib pou elèv PL yo pandan semèn nan:

 

Lendi jiska Jedi:

 • Orè maten - soti 11:15 a.m. jiska 1 p.m.

 • Orè aswè - 5:00 p.m. jiska 6:15 p.m.

Kou sa a pral anseye konpetans enfòmatik debaz pou elèv ki gen dezyèm lang angle. Nou ofri de klas ki konsantre sou karyè:

 • Konpetans Debaz Odinatè I

 • Konpetans Debaz Odinatè II

Chak klas yo dire 8 semèn epi yo fèt yon fwa pa semèn.

Klas yo konsantre sou:

 • Entwodiksyon nan òdinatè a

 • Sèvi ak entènèt la

 • Ki jan yo fè yon rechèch travay sou entènèt

 • Rezime ekri

 • Lòt konpetans debaz òdinatè ki nesesè

Pou nenpòt kesyon vizite paj kesyon yo poze souvan.

bottom of page